Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Barnets språkutveckling

By • Nov 18th, 2010 • Category: Små barn

Redan när fostret ligger i mammas mage har det ljud och röster omkring sig. Det kluckar av fostervattnet, mammas hjärtslag finns alldeles intill och under den sista tredjedelen av graviditeten kan barnet höra sin mammas röst i livmodern. När det lilla barnet kommer ut ur magen fortsätter det att omges av språk och kan också börja föra en direkt kommunikation med andra, om inte med det talade språket så med sina gester, skrik och ansiktsuttryck. Det har redan i magen vant sig vid mammas, pappas och eventuella syskons röster, och kan efter en tid börja koppla ihop rösten med ett ansikte.

Från allra första början har små barn en förmåga att uppfatta mänskligt tal och språk som särskiljande ljud från andra. Det lilla barnet kan också själv frambringa olika slags ljud, som till exempel smackningar, skrik och, från cirka 4-5 veckors ålder, joller. Från ungefär tre månaders ålder börjar vi lära oss att alla de språkljud som finns i språket.

Joller

Jollret är från början inte ett ljudhärmande beteende utan sker helt reflexmässigt. Men från ungefär tre månaders ålder utvecklas jollret till en medveten motorisk lek där barnet experimenterar med olika ljud.

Alla barn i världen, jollrar  likadant från början. Under det andra halvåret börjar de ljud som inte används i barnets modersmål falla bort och det egna språkets satsmelodi och betoning börjar höras i barnets joller.

När barnet håller på att lära sig att tala måste det också förstå hur ett samtal är uppbyggt rent praktiskt: Först talar jag, sedan talar du, sedan är det jag igen och så vidare. Det här kallas turtagning och det är något som spädbarn lär sig redan på amningsstadiet. Den vuxne tittar på barnet, säger och gör något, stannar sedan upp och väntar med blicken på barnet. När barnet sedan reagerar på det sagda, till exempel genom att titta på den vuxne, fortsätter föräldern med samtalet. Vänder vi bort blicken markerar vi att samtalet är avslutat.

De första orden

Efter cirka sex månaders ålder börjar stavelser urskilja sig i barnets joller. Ofta upprepar barnet en speciell stavelse i vad som brukar kallas repetitionsjoller, till exempel ma-ma-ma-ma. Barnet börjar också använda olika slags betoningar på stavelserna så att det alltmer börjar likna språkmelodi.

När barnet är omkring ett år klingar jollrandet av och ersätts av enstaka ord. Ett tystare period kan därefter inträffa där barnet intensivt samlar ord. Så småningom sker en språkexplosion där barnet använder orden alltmer aktivt och sedan även lär sig att kombinera orden till tvåordssatser. Då är barnet oftast omkring ett och ett halvt till två år. Några exakta tidsangivelser när de olika språkstadierna inträffar kan man inte säga säkert eftersom det kan variera med fler månader åt ena eller andra hållet.

Meningsbyggnad

Efter hand lär sig barnet komponera längre meningar och när barnet är 3 år kan det ha omkring 1000-1500 ord som det använder sig av. Barnet börjar kunna uttrycka sig i tid (prata om idag och imorgon), i antal och prata om färger och former. Fantasileken och rollspel tillsammans med andra barn börjar utvecklas. Barnet kan också sitta still länge och lyssna på sagor och leva sig in i historien och fråga mycket om berättelsen. Barnet börjar nu omnämna sig själv som “jag”.
Det blir allt lättare för utomstående att förstå barnet.

Språkutveckling

För att utveckla ett språk krävs det att barnet har språk omkring sig. Genom att vuxna och syskon talar, sjunger, leker och berättar för barnet får det stoff till att vidareutveckla sin språkliga förmåga. Genom att bli sett, lyssnat på och involverat i samtal kommer lusten och förmågan att uttrycka sig själv och sina egna känslor.

Som förälder till det lilla barnet kan man till exempel tänka på att söka ögonkontakt med barnet när man talar med varandra, använda nyckelord, korta meningar och ett varierat tonfall. Använd ditt eget kroppsspråk och tala med barnet om saker som det kan se. Peka och visa vad du menar så lär sig barnet att koppla ihop en viss sak med ett visst ord. Låt också barnet prata färdigt när ni samtalar.

Tagged as:

Leave a Reply